giấy phép

Giấy đăng ký kinh doanh.
Giấy phép hoạt động điện.