$(window).load(function(){location.reload(true);};

giấy phép

Giấy đăng ký kinh doanh.
Chứng chỉ hành nghề Bảo quản, Tu bổ và phục hồi di tích
Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép hoạt động điện lực.
Giấy phép đo đạc bản đồ...