$(window).load(function(){location.reload(true);};

Tuyển Dụng

Chúng tôi đang tuyển:
1. Vị trí KTS Quy hoạch có kinh nghiệm lãnh đạo team; hiểu biết các quy định của CP về QH;
2. Vị trí KTS trẻ  chuyên ngành Quy hoạch và KTS công trình giàu tính sáng tạo, kỹ năng thể hiện tốt;
3. Kỹ sư cấp thoát nước;
4. Kỹ sư kết cấu có kinh nghiệm lãnh đạo team.